Nhiệm vụ – IUEL – Viện Quốc Tế

Đã kiểm duyệt nội dung

Nhiệm vụ Trung tâm Đào tạo quốc tế

  • Phát triển và khai thác có hiệu quả các dự án hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học và tổ chức giáo dục của nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam;
    Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của nhà trường theo chuẩn quốc tế ở cả ba bậc học cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thu hút sinh viên quốc tế đến học tại Việt Nam;
  • Phát triển có chọn lọc các chương trình, dự án đào tạo chất lượng cao nhằm góp phần hình thành các chuyên ngành đào tạo mới, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường;
  • Quan hệ chặt chẽ với các khoa, phòng ban và các bộ phận khác trong trường nhằm hỗ trợ tổ chức các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế;
  • Tham gia xúc tiến các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và các dịch vụ khoa học cho các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt liên quan đến đối tác nước ngoài;
  • Chuyển giao công nghệ đào tạo đã nhập khẩu cho các khoa chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo chung của Trường Đại học Kinh tế – Luật.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
Back to top button
error: Content is protected !!